Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne    

1. Sklep internetowy Twórcy Podróży, dostępny pod adresem internetowym www.tworcypodrozy.pl, prowadzony jest przez Tomasza Kubiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Maito Tomasz Kubiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6172215132, REGON 382199400.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maito Tomasz Kubiak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6172215132, REGON 382199400.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.tworcypodrozy.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą udostępniany  Klientowi w postaci elektronicznej.

12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Jesienna 13, 63-200 Jarocin

2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@tworcypodrozy.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 579 995 417

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 52 2490 0005 0000 4530 8440 1174

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i z systemem operacyjnym Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

b. włączona obsługa plików cookies,,

c. zainstalowany program FlashPlayer.

2. Produkt dostarczany jest w formacie PDF, do jego poprawnego otworzenia wymagany jest program obsługujący format PDF np. Adobe Reader 9.0 lub wyższa wersja.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny);

4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może wybrać tylko jedną metodę dostawy Produktu:

a. Przesyłka drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b. Płatności elektroniczne

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w formie elektronicznej na podany adres e-mail.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy wszystkich elementów Produktu jest najdłuższy podany termin.W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna z wykorzystaniem wysyłki drogą  elektroniczną na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

8. W przypadku nieprawidłowego wypełniania formularza dotyczącego parametrów Produktu, czas realizacji rozpoczyna się w momencie przesłania przez Klienta poprawionej wersji na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które:

  • a) nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
  • b) Posiadają właściwości określone przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu i związane ściśle z jego osobą (zamówienie indywidualne).

§ 10

Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierający:

3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni. 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

7. Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

8. Zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane osobom ani podmiotom trzecim.

9. Wszystkie Produkty są trwale oznakowane jako własność Klienta, który dokonał ich zakupu w  Sklepie. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Klient nabywający Produkt za pośrednictwem Sklepu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

§ 12

Zasady świadczenia usług w zakresie sprzedaży Produktów

1. Produkt w formie pliku elektronicznego dostarczany jest  Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

2. Produkt jest trwale oznakowany jako własność Klienta.

3. Klient może odczytywać/odtwarzać Produkt  w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku z włączeniami, o których mowa w punkcie 7 tego paragrafu.

4. Sprzedawca udziela Klientowi zgody na korzystanie z Produktu na nie więcej, niż na dziesięciu odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.) z włączeniami, o których mowa w punkcie 7 tego paragrafu.

5. Sprzedaż Produktu umożliwia korzystanie Produktu wyłącznie na własny użytek Klienta. Sprzedaż Produktu nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów i treści Produktu. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Produktu wymaga zgody właściciela praw, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo i z włączeniami, o których mowa w punkcie 7 tego paragrafu.

6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do (z włączeniami, o których mowa w punkcie 7 tego paragrafu):

§ 13

Produkt

1. Produkt oferowany przez Sprzedawcę zawiera wskazówki i treści informacje mające jedynie charakter informacyjny, nigdy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu kodeksu cywilnego, a ich prawdziwość i aktualność nie jest weryfikowana przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca nigdy nie jest stroną umów w przedmiocie ofert przedstawionych w Produkcie, są nimi zawsze linie lotnicze, hotele lub inne podmioty, których oferty są przedstawione w Produkcie.

3. Ze względu na dynamikę zmian cen na rynku biletów lotniczych, Sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować, że podane w Produkcie ceny będą aktualne w momencie dokonywania rezerwacji przez Klienta.

§ 14

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Sprzedawca nie jest agentem turystycznym, pośrednikiem turystycznym, dostawcą usług turystycznych, przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych ani organizatorem imprezy turystycznej. W związku z powyższym, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż:

a) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Klienta w czasie podróży.

b) Sprzedawca nie pośredniczy w procesie rezerwacji biletów i noclegów, wszystkie dostarczone informacje są wiadomościami i wskazówkami.

c) Klient przed podróżą ma obowiązek zapoznać się z aktualną sytuacją w kraju podróży i ostrzeżeniami dotyczącymi tego kraju.

d) Klient powinien zasięgnąć opinii lekarskiej, uwzględniającej szczególnie cel podróży, a także wykupić stosowne ubezpieczenie.

e) Informacje i wskazówki mogą się zdezaktualizować w czasie podróży i jest to okoliczność niezależna od Sprzedawcy, za którą nie ponosi odpowiedzialności.

f) Klient organizuje swoją podróż we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.